Обучение в подкрепа на младежката гражданска активност 01-05.11.2019

Обучението е първата, изключително важна стъпка в пътешествието наречено „Младите застъпват“, което децата предстои да изминат заедно. Обмислихме всеки един детайл, за да сме сигурни, че ще постигнем целта - да подготвим младежите със знания и умения, които да им помогнат в застъпничеството и екипната работа през следващите месеци по проекта и в живота.

 

 

Целева група

Целевата група на „Младите застъпват“ са децата и тяхното развитие е цел на нашата работа по проекта. От друга страна, за нас е ясно, че подкрепящата роля на родителя е не по-малко важна. Тя изисква специфични умния и компетенции, които искахме да подпомогнем чрез включване и на родителите в обучението. Така планирахме обучение за родители и за деца, в което да работим със всяка група по сходни теми, но независимо.

 

 

Програма

Внимателно избрахме конкретни теми в подкрепа на личностното развитие, социалните умения и трупането на практически знания, които да подпомогнат проактивното гражданско поведение у младите хора. За тази амбициозна цел ни бяха нужни поне 5 дни сериозна работа с деца и възрастни.

 

Екип

Подборът на обучаващия екип беше не по-малко важна задача. Радваме се, че успяхме да въвлечем отлични професионалисти, способни да се раздават безрезервно и вдъхновяват.  Повече информация за всеки един от обучителите може да намерите тук

За да се случва всичко по план, ни помагаха и екип от доброволци. С внимание и усмивка, те подкрепяха целия процес на учене и споделяне.

 

Място

Място на обучението също е ключов фактор, особено по отношение на достъпната архитектурна среда. За съжаление в България твърде малко места предлагат достъпност и спокойствие при настаняване на деца и възрастни с намалена подвижност.  В парк хотел „Марково“ децата се радваха на самостоятелност и успяха да се отдадат изцяло на работата над себе си.

 

Време

Началото на обучението съвпадна с Деня на народните будители – символ на възраждащия се национален дух и стремежа на народа ни към просвета и книжовност. В същия дух преминаха всички 5 дни.

 

Обучението на децата

Първите два дни децата работиха върху развитие на личностните и социалните си умения чрез методите на арт и драма терапията, водени от Александър Евтимов. Учиха се да работят в екип и усъвършенстваха своята креативност, комуникационни и презентационни умения.

За финал те поставиха кратко театрално представление по история измислена от самите деца, режисирана и изиграна от тях:

Това бе история за две царства и невъзможната любов, пламнала между „различния“ принц-върколак от едното царство и принцесата от другото. Разпри, войни и смърт  – те споходили всички, неразбрали любовта им. Само феята на доброто, изцелител на всяка болка, била способна да поправи непоправимото и със своята сила върнала към живота героите в приказката.

И заживели двете царства в любов и разбирателство!

 

 

Следващия ден Антоанета Иванова въведе децата в света на застъпничеството и гражданската активност. Децата разглеждаха различни младежки инициативи, довели до промяна в живота на конкретни хора и потърсиха области, които самите те биха искали да променят. По-късно през деня, в откровен разговор, Ханс Кристиан Норсет им разказа за своя живот, за детството си и за трудностите през младежките години, с които се е сблъскал. Младите слушатели останаха силно впечатлени от историите, поднесени с хумор, но и с много лични поуки. В следобедните часове децата надградиха познанията си в областта на човешките права, правата на детето и тяхната защита.  Работиха по интересни правни казуси и чрез ролеви модели утвърдиха различни стратегии за защита.  Обучението води адвокат Анета Генова. Самата тя остана силно очарована от талантливите и находчиви идеи на младите застъпници.

 

 

В началото на четвъртия ден повдигнахме завесата и разкрихме  пред децата пълния замисъл на „Младите застъпват“. Радваме се, че всички те откликнаха с голям ентусиазъм и желание да работят в екипи по свои общи кампании. Обособихме екипите (екип Изток, екип Запад и Виртуален екип) и представихме трите ментора.

След приключване на обучението, децата ще продължат да работят по застъпнически инициативи, а голяма част от младежката активност се случва или има свое проявление он-лайн. Проектът ни е близък до децата и начина им на живот и затова включихме специален модул посветен на интернет безопасността. Татяна Петрова говори с децата за рисковете в интернет и сподели с тях различни стратегии за безопасно он-лайн поведение.

 

През последния ден екипите и менторите продължиха да се опознават. Децата започнаха да обсъждат темите, които ги интересуват и по които биха желали да работят заедно през следващите месеци. Предстои да вземат това решение по време на първите самостоятелни срещи на екипите през януари.

 

 

 

Обучението на родителите

Първите два дни родителите работиха с Лъчезар Африканов. Най-важният акцент в работата бяха пречките пред развитието и постигането на самостоятелност на децата им. Екипната работа, споделеният опит и методите на дизайн-мисленето, стимулираха родителите да търсят решения и преодоляват препятствията. Дискусиите и упражненията подготвиха групата да следващите дни.

 

Водеща роля през третия ден имаха представителите на партньора. Кристине Смеби и Мeй-Хайди Сандвик от Норвежката асоциация за спина бифида  и хидроцефалия разказаха за формите на подкрепа, които получават децата и семействата в Норвегия в периода на преход от детство към зрялост. Родителите обсъдиха възможности за адаптиране на програмите за България и превеждане на отделни документи и брошури.

 

Ханс Кристиан Норсет, председател на Норвежката асоциация, разказа са своите лични преживявания през младежките години, мястото на спорта в живота си и за подкрепата от семейството, която е получил. Ханс Кристиан говори за себе си и за други възрастни в Норвегия,  с успешна реализация, социална среда и семейство. Тези лични примери бяха високо оценени от нашите родители, тъй като им показаха бъдеще, за което много от тях не смеят да мечтаят.  

 

Денят завърши с Петко Сталинчев,млад мъж със спина бифида. Той говори за свои успешни застъпнически инициативи за подобряване на достъпната архитектурна среда и включването на хората със специални нужди в общността. 

Участието на представителите на партньора не се ограничаваше само до графика в програмата. Кристине Смеби, Мей-Хайди Сандвик и Ханс Кристиан Норсет участваха активно в цялото обучение като активни наблюдатели и продължиха да консултират родителите в часовете след приключване.

 

През първата половина на четвъртия ден родителите работиха с адвокат Анета Генова. Разясняваха заедно понятия като дискриминация и човешки права и работиха по конкретни правни казуси, с които семействата се сблъскват.

Следобеда Славея Костадинова представи на родителите концепцията за застъпничество и даде примери за застъпнически инициативи на сдружение Спина бифида и хидроцефалия-България през годините. Съвместно разработиха план за бъдещи застъпнически действия на сдружението като практическо прилагане на теорията.

 

В последния ден Татяна Петрова говори с родителите за заплахите, които крие интернет за децата и начините да ги предпазят от заплахите, без да лишават детето от възможностите за общуване, учене и споделяне в мрежата.

 

Пет емоционални и интензивни дни отлетяха като часове. Всички дадоха и получиха много. Виждаме ги да си тръгват: по-можещи, по-знаещи, по-уверени. Родители изглеждат малко уморени, за разлика от децата. Те не спират разпалено да обсъждат по между си какво им предстои по проекта.

Във въздуха се усеща страхотна енергия.

Нещо ново предстои.

Младите застъпват.

 

 

Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Спина бифида и хидроцефалия-България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че текстът отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проект „Младите застъпват“ е финансиран по Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Премини към: