Покана до членовте за участие в Общо събрание през май 2019

Покана до членовте за участие в Общо събрание 2018

Управителният съвет на СНЦ „СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ“ съгласно чл.26 от ЗЮЛНЦ и Заседание на УС, проведено на 19.04.2019, свиква Общо събрание, което ще се проведе на 12.05.2019 от 15:00 часа на адреса на управление на сдружението ул. Мир 110, със следния дневен ред:

  1. Отичтане на последната година и приемане на Годишния финансов отчет за 2018 и Годишния отчет за дейнсотта за 2018;
  2. Приемане на план за следващата едногодишен период;
  3. Приемане на план на дейностите на сдружението за лято 2019 на ниво Варна.
  4. Подготвяне на малък проект към Фонд Активни граждани;
  5. Подготвяне на стратегия за обновяване публичната идентичност на организацията;
  6. Разни

На основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, при липса на кворум събранието ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове и следва да започне в 16:00 часа.

21.04.2019

Варна

Категория: