Покана до членовте за участие в Общо събрание септември 2018

Управителният съвет на СНЦ „СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ“ съгласно чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание, което ще се проведе на 06.09.2018 от 15:00 часа във фоайето на хотел ВСК Кентавър, град Дряново, със следния дневен ред:

  1. Коментари на УС върху отчета за 2017;
  2. Представяне на дейностите за първото шестмесечие на 2018 и планът до края на година;
  3. Представяне на план за 2019;
  4. Летен лагер 2019;
  5. Детско участие в дейностите на сдружението;
  6. Разни.

На основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, при липса на кворум събранието ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове и следва да започне в 16:00 часа.

16.08.2018

Варна

Категория: