Покана до членовте за участие в Общо събрание 2018

Управителният съвет на СНЦ „СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ“ съгласно чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание, което ще се проведе на 14.04.2018 от 16:00 часа на адреса на управление на сдружението ул. Мир 110, със следния дневен ред:

  1. Приемане молбата за освобождаване от УС на Ивелина Колева, внесено на 22.03.2018;
  2. Избор на нов член на УС;
  3. Отичтане на последната година и приемане на Годишния финансов отчет за 2017 и Годишния отчет за дейнсотта за 2017;
  4. Разни.

На основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, при липса на кворум събранието ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове и следва да започне в 17:00 часа.

23.03.2018

Варна

Категория: