РЪСТ

Ръст при деца и възрастни със спина бифида и хидроцефалия

 

 

Редовното измерване на ръста и отчитането на телесното тегло се причисляват към основното наблюдение при децата и подрастващите със спина бифида и хидроцефалия. 

Редовното измерване и кривата на съотношението ръстов растеж/ тегло дават изключително важна информация относно:

  • Процеса на ръстовия растеж. Чрез кривата се открива ръстовия растеж над или под средните стойности за ръста е. В най-честите случаи при децата със спина бифида и хидроцефалия се срещат стойности под средните.

  • Развитието на телесното тегло. Кривата дава възможност за обективно наблюдение на теглото и преди всичко подпомага ранното откриване на рисково наднормено тегло, което може да е критично за здравето на детето.

  • Контрол на отвеждането на ликвора, а именно ориентировъчното определяне на положението на долния връх на коремния катетър (при отвеждане на ликвор през коремната кухина - вентрикуло-перитонеално отвеждане на ликвор), или положението на долния връх на сърдечния катетър (при отвеждане на ликвора през кръвоносната система и дясното предсърдие (вентрикуло- атриално отвеждане на ликвора).

 

От линоковете в края на текста може да се изтеглят графики за ръста с източник Световната здравна организация (WHO).

 

 

Разчитане на перцентилите

Линиите  (перцентили) са определени статистически чрез измервания на ръста и теглото на деца и подрастващи в еднаква възраст. Ако се вземе например ръстът на 100 деца на еднаква възраст, голям брой от премерените деца са с еднакъв ръст, някои обаче се отклоняват от стандартния: има по-високи и по-ниски деца. Ако всички деца се подредят в редица по височина, започвайки от най-ниското, тогава на първа позиция застава най-ниското от стоте деца, и може да се каже, че: 1 на сто = на 1 перцентил (per-cent = на сто); децата със среден ръст застават на 50-та позиция, тоест, те отбелязват 50-тия перцентил, най-високите деца застават между 90-та и 100-на позиция, като те отбелязват 90-тия до 100-ия перцентил. 

 

 

Развитие на ръста

Редовното измерване на ръста на децата и подрастващите и анализът чрез графиките за Развитие на ръста дава полезна информация както за текущото състояние, така и в динамика.

 

Важен момент е самото провеждане на измерването. За коректно измерване следвайте следните стъпки:

  • Винаги измервайте Вашето дете в легнало положение върху права, твърда повърхност (не в леглото).

  • Фиксирайте горната измервателна точка на върха на главата чрез вертикално поставена дъсчица или книга.

  • Изтегляйте в права посока към петата (петите) с такава сила, че детето / подрастващият да не се плъзга по повърхността.

  • Фиксирайте долната измервателна точка (с книга или подобна вещ, която поставяте непосредствено до стъпалата).

  • Измерете разстоянието между предметите, които отбелязват най-горната и най-долната точка.

При различна дължина на краката (напр. причинена от луксация на тазобедрена става или обусловена от полиомиелитна инфекция или мускулна атрофия) за валидна се приема дължината, измерена на по-дългия крак.

По-изразени аномалии, напр. на гръбначния стълб или на тазобедрените, респ. коленните стави, могат в значителна степен да опорочат резултатите от измерването. В такъв случай трябва да се избере друг метод на измерване, при който се вземат под внимание аномалиите, за да се получат резултати от измервания, които могат да бъдат сравнявани.

Генетично заложеният растеж може да бъде намален от разпространена парализа и от (все още неизвестни) изменения в междинния мозък. Така ръстът на пациенти със спина бифида често е по-нисък, отколкото би трябвало да се очаква според генетичните заложби. Освен това измерването на ръста може да бъде значително затруднено от изкривявания на гръбначния стълб и от неконтролируеми съкращения на мускули и сухожилия (контрактури) и това да доведе до трудно възпроизводими резултати от измерванията. Поради тази причина като задължителен размер за определяне на ръста на дете със спина бифида се използва разстоянието между върховете на средните пръсти при изпънати ръце, поставени на права повърхност. Това разстояние в значителна степен съответства на ръста. 

 

Ръстът се определя в значителна степен генетично от ръста на родителите. Ръст в рамките на 3-ия до 97-ия перцентил се определя като "нормален". Ръст над 97-ия перцентил се определя като "свръхръст", под 3-ия перцентил - като "недоразвитост". Когато измервателните точки от измерванията на ръста се свържат, се получава линията на растежа, от която може да се анализира растежа в динамика и отклоненията да определят ускорен или забавен растеж.

За ускорен растеж може да се говори, когато се регистрират нарастващи отклонения на линията на растежа в посока към 97-ия перцентил. Това се наблюдава най-често след като детето прохожда самостоятелно или с помощни средства и в началото на пубертета, в това число и ранния (преждевременен) пубертет, по време на така наречения ръстов скок в пубертета. С началото на ръстовия скок неврологичните прегледи трябва да се провеждат по-често, за да не се пропуснат неврологичните въздействия на срастването на гръбначния мозък с постоперативния белег от първичното третиране на гръбнака (т. нар. Тethered cord). В началото на пубертета все пак трябва да се вземат мерки по отношение на очаквания растеж на височина.

 

Постоянно движение на кривата на растеж в посока към 3-ия перцентил се определя като забавен растеж и може да бъде индикация за хормонално смущение, което може да се изключи чрез изследвания на хормона на растежа, или за израз на хромозомна аномалия, което трябва да се определи с помощта на хромозомен анализ. В повечето случаи обаче се касае за вариации на растежа без доказуемо придружаващо заболяване. 

 

В хода на линията на растеж може да се отчете пресечна точка, в която дължината на отвеждащия катетър при отвеждане на ликвора в легнало положение (шънт) е твърде малка – факт, който задължително следва да се коментира със следящия неврохирург и педиатър. 

 

 

Ръст и телесно тегло

Световната здравна организация публикува и графики за развитие на теглото по възраст, но информацията в цитираните графиките не е особено полезна за отделния случай. Ръстът и телесното тегло са в статистически определено съотношение едно спрямо друго, което може да се определи по индивидуалните данни за ръста и теглото и което е изведено в графиките, показващи съотношението ръст/ тегло.

Ако пресечната точка се намира в зоната на 97-ия перцентил или нагоре, налице е наднормено тегло, което трябва да бъде лекувано. Причините за него могат да бъдат различни, но в повечето случаи е налице липса на баланс между хранене и разход на енергия. В този случай наднорменото тегло представлява риск за подвижността и ортопедичната рехабилитация. Чрез редовен контрол на теглото с помощта на кривата на теглото от кърмаческа възраст, и от 10-тата година чрез BMI  (Индекс на телесната маса) появата на наднормено тегло може да се открие своевременно и - колкото по-рано, толкова по-резултатно - да се повлияе и терапевтично чрез диетологична консултация. Ако веднъж се е допуснало развитието на наднормено тегло, терапевтичен успех трябва да се постигне със значително повече усилия.

 

Поднорменото тегло се среща по-рядко при децата със спина бифида и хидроцефалия и е израз на придружаващи заболявания (напр. хронични възпалителни процеси, рецидивираща диария, от пубертета: анорексия и т.н.), които трябва да се лекуват изцяло и постоянно.

 

ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ! Тъй като някои случаи могат да се различават от общата информация, представена тук, Ви съветваме да се консултирате индивидуално с квалифициран медицински специалист. СБХБ не носи отговорност за изнесената информация!

 

В част от материалите по темата „Живот със спина бифида и хидроцефалия“ е използвана информация от интернет сайтовете на асоциациите за спина бифида и хидроцефалия в Ирландия, Шотландия, Австрия и Германия както и от сайта на Световната здравна организация.