СБХБ със становище относно спазването на правата на хората с увреждания в България

Комитетът на ООН за правата на хората с увреждания прави преглед на ситуацията в България на предварително заседание, планирано за 4-ти септември в Женева.

Като родители на деца с увреждания не споделяме положителните оценки и част от твърденията във вътрешните документи, които страната ни изготвя относно прилагането на правата на хората с увреждания у нас. За да допринесем за обективността при прегледа на ситуацията в България и да направим по-видими проблемите, които стоят пред нашата общност, СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ (СБХБ) изготви и предаде доклад към Комитета за правата на хората с увреждания.

В становището си към Комитета сме се съсредоточили върху член 20 "Лична мобилност", член 25 "Здравеопазване" и член 26 "Хабилитация и рехабилитация" от Конвенция за правата на хората с увреждания.

Посочваме, че към момента държавата не реимбурсира разходите за педиатрични помощни средства. В списъка на МТСП, по който се отпускат помощни средства, липсват средства за деца, а лимитите по които държавата финансира закупуването им са в пъти под пазарните цени на продуктите, от които децата ни се нуждаят. Един пример е сумата, с която държавата финансира закупуването на рингова количка. Държавата ни ще плати до 486 лв, докато реалната цена за педиатрична рингова количка, подходяща за ежедневна употреба и активно ползване е 10 пъти по-висока. На практика, що се отнася до достъпа до помощни средства, дарителството се очертава като единствена алтернатива за семействата на деца с увреждания.

В становището си към Комитета, с най-голяма загриженост споделяме фактът, че НЗОК все още не поема разходите за интермитентни катетри, необходими както на деца, така и на възрастни с неврогенен пикочен мехур. Невъзможността за пълното изпразване на пикочния мехур крие огромен риск за вторични усложнения  и също така увеличава риска от социалното изключване. От 4 годишни напразно се опитване да влезем в диалог с държавните институции по темата.

Концентрирали сме се върху тези две тези две теми, тъй като считаме,че пропуските по отношение на здравните грижи в най-голяма степен определят/застрашават качеството на живот на децата ни.

От този линк може да се запознаете с документите за България, които Комитетът за правата на хората с увреждания предстои да разгледа, както и с нашето становище в графата за информация от граждански организации (Info from Civil Society Organizations (for LOIs)):

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1159&Lang=en

Становището сме прикачили и по-долу.

Категория: