Проект "Семейно-ориентиран подход при консултиране на родители"

2 posts / 0 new
Last post
Antoaneta Ivanova
Проект "Семейно-ориентиран подход при консултиране на родители"

1.      Наименование на проекта

Малък проект във връзка с дейности по проект на „Карин дом” „Семейно-ориентираният подход- инструмент за превенция на институционализацията на деца с увреждания“, финансиран от Фондация „Лале” в рамките на програма „Вяра в децата и семейството“.

 
2.      Цели на проекта

Намаляване на риска от институционализация за децата със спина бифида, хидроцефалия и други увреждания, с които сдружението работи чрез въвеждане на система за оценка на риска и работа с децата и семействата съгласно семейно-ориентирания подход.

 
 

Antoaneta Ivanova
Проектът беше успешен за

Проектът беше успешен за Сдружението, защото възприехме алгоритъм на работа със семействата, който целенасочено да работи в посока на намаляване на риска, едновремменно с останалите задачи, които си поставяме в конкретните случаи. Този подход се оказа успешен, и при всички семейства за 6 месечния период, се намали риска в различна степен – между 2,5 и 5 точки, според критериите за оценка на риска, съдържащи се във изготвената форма
/0т – детето не е изложено на риск; от 1 до 3т – нисък риск; от 3т до 8т – съществува риск; от 8 до 12т – висок риск; от 12 до 20т – изключително висок риск; над 20 т – детето е в непосредствена опастност от институционализация./:
Ефектът от прилагането на системата за оценка на риска и прилагането на семейно-ориентиран подход  ще бъде от голяма полза за всички семейства, които нашата организация ще консултира в бъдеще.
 

   Дейности

Дейност 1 – Изготвяне на система за оценка на риска
 Консултаните по семейно-ориентиран подход, преминали обучение на Карин дом изготвиха система за оценка на риска за децата със спина бифида, хидроцефалия и други свързани увреждания.
 Дейност 2 – Внедряване на системата в организацията
Приложихме разработената система върху 15 семейства, с които работим и вече познаваме. За целта нашите консултанти ще проведоха единична консултация с всяко едно от семейство и ще подготвиха индивидуални карти и оценка на риска.
Дейност 3 – Идентифициране и работа с 5 семейства в риск от институционализация по семейноориентирания подход
За 5 от 15-те семейства, се работи  в 6 месечен период по намаляване на риска от институционализация. В консултациите  се приложи семейно-ориентирания подход. С всяко от избраните семейства се проведоха консултации, като по време на срещите и разговорите със семействата ще опитаме да определим най-важните за тях проблеми и пречки, които срещат, и да им съдействаме се справят, придобивайки опит и увереност.
За целта предвиждаме разработване  и на информационни материали в малък тираж, които да разпространяваме свободно и през интернет по темите:
1. Адаптиране на Паспорта за интердисциплинарна грижа за деца със спина бифида и хидроцефалия за деца само с хидроцефалия;
2.  Информационни материали за ролята на таткото на специално дете;
3.  Брошура за братчетата и сестрите на специално дете;
4.  Брошура за ползата от използване на помощни средства за децата със двигателни нарушения.
Материалите ще бъдат качени на сайта след няколко дни
Семейният клуб на сдружението е идея , която възникна, докато обмисляхме дейностите по настоящия проект.Клубът ще функционира  в сграда на ул. Мир 110/52 – етаж 1, гр.Варна, сбирките са в съботни дни по предварително изнесени съобщения на страницата на сдружението! Телефонът е активен за информация О898 756838 - Антоанета Иванова
В Семейният клуб се провеждат част от консултациите с потребители от гр. Варна и региона, срещи за подкрепа на родители на деца със специални нужди  и информационни беседи и празници за деца и родители
В клуба има детски кът, в който децата ще ползват наличните игри и творчески материали- една част са закупени по настоящия проект, а друга част са доброволно дарени от родители.
Дейност 4 – Обучение на други родители
Проведено бе обучение на 11 семейства от участниците, преминали обучението на Карин дом, което ще помогне на  други активни родители, които консултират семейства в нашата организация, със системата за оценка на риска и принципите на семейно-ориентирания подход.
Всеки член на сдружението, може да получи информация и указания по имейл за принципите на семейно-ориентирания подход и работни документи за прилагането му, както и да разчита на допълнителни указания по време на работа по случай, от обучените консултанти по проекта - Славея Костадинова/ координатор на проекта/ и Антоанета Иванова.
Дейност 5 – Организиране на публично събитие
На 8 февруари 2О15г се проведе акция за разпространяване на печатни материали по Проекта- гр Варна пред сградата на Общината