Представяне на резултатите от проекта

На 06.03.2015 в зала Варна на Община Варна, в рамките на семинара „Интегриране на деца с хронични заболявния в детските заведения и училищата в Община Варна“ споделихме опита си относно механизмите за предоставяне на подкрепа между родители на деца със спина бифида и хидроцефалия и представихме резултатите от проекта Работилница за взаимопомощ, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП.

В семинара се включиха над 50 участника: представители на местната власт, НПО, лекари, родители на деца с хронични и други заболявания.

Заедно с родители, взели участие в клиповете, заснети по Проекта представихме самите клипове, обучението и брошурата. На събитието разпространихме информационни брошури за социалните и здравните права, които подготвихме по Проекта.

Презентацията може да изтеглите от линка: