Представяне на резултатите от Младите застъпват

На 25.06.2021 в зала София на Хотел Метрополитън София децата застъпници от трите отбора, работещи по Младите застъпват и техните ментори представиха постигнатото и успехите в проекта. Пред публика от над 70 представители на неправителствени организации, държавни институции, медии и други заинтересовани страни, децата разказаха за застъпническите инициативи, по които работиха през последните 14 месеца.

 

Чрез онлайн връзка от Норвегия се включи Ханс Кристиан Норсет, като представител на Норвежката асоциация за спина бифида и хидроцефалия, който говори за партньосртвото в Младите застъпват и споделения опит между двете организации от България и Норвегия.

 

 

На събитието промотирахме видео клипове, които представят работата на трите детски екипа. Клипвете са качени в YouTube канала на Младите застъпват:

Отбор Промяна: https://www.youtube.com/watch?v=Y8fWBx86N7c&t=110s

Отбор Запад: https://www.youtube.com/watch?v=e7z4_6BpYns  

СМЕЛИТЕ: https://www.youtube.com/watch?v=WDGkn_pwH08

 

Представихме и информационната брошура по проекта и две брошури в подкрепа на деца със спина бифида и хидроцефалия и семействата им в предиодите на преход от детсвто към зрялост „Преминаване към здравна грижа за възрастни“ и „Предизвикателствата на порастването“.

 

Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Спина бифида и хидроцефалия-България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че текстът отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

 

Проект „Младите застъпват“ е финансиран по Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

 

Премини към: