Покана до членовте за участие в Общо събрание 2022

Управителният съвет на СНЦ „СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ“ съгласно чл.26 от ЗЮЛНЦ и Заседание на УС, проведено на 22.06.2022, свиква Общо събрание, от 16:00 часа на 15.07.2022 в партерна зала на хотел Актив, комплекс Аквалайф, Кранево намиращ се на адрес: Кранево, ул. Черно море 41, ПК 9649, със следния дневен ред:

1.            Отичтане на последната година и приемане на Годишния финансов отчет за 2021 и Годишния отчет за дейнсотта за 2021;

2.            Приемане на план за следващия едногодишен период;

3.            Предтсвяне на проекта Multi-IN;

4.            Разни

На основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, при липса на кворум събранието ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове и следва да започне в 17:00 часа.

 

 

24.06.2022

Варна

Категория: