Покана до членовте за участие в Общо събрание 2021

Покана до членовте за участие в Общо събрание 2021

 

Управителният съвет на СНЦ „СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ“ съгласно чл.26 от ЗЮЛНЦ и Заседание на УС, проведено на 22.04.2021, свиква Общо събрание, което ще се проведе на 16.05.2021 от 15:00 часа на адреса на управление на сдружението Варна, ул. Мир 110, със следния дневен ред:

1.            Отичтане на последната година и приемане на Годишния финансов отчет за 2020 и Годишния отчет за дейнсотта за 2020;

2.            Приемане на план за следващия едногодишен период;

3.            Преизбиране на Управителния съвет;

4.            Разни

 

На основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, при липса на кворум събранието ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове и следва да започне в 16:00 часа.

 

 

26.04.2021

Варна

Категория: