Покана до членовте за участие в Общо събрание през юни 2020

Управителният съвет на СНЦ „СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ“ съгласно чл.26 от ЗЮЛНЦ и Заседание на УС, проведено на 01.06.2020, свиква Общо събрание, което ще се проведе на 20.06.2020 от 15:00 часа на адреса на управление на сдружението ул. Мир 110, със следния дневен ред:

 

  1. Отичтане на последната година и приемане на Годишния финансов отчет за 2019 и Годишния отчет за дейнсотта за 2019;
  2. Приемане на план за следващата едногодишен период;
  3. Разни

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка при провеждане на събитието ще бъдат взети мерки за дистанция и хигиена.

На основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, при липса на кворум събранието ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове и следва да започне в 16:00 часа.

 

 

 

01.06.2020

Варна

Категория: