Започваме нов проект в подкрепа на приобщаващото образование

 

Началото на 2022 е начало и за двугодишния проект „Мултидисциплинарна грижа за приобщаване на ученици със спина бифида и хидроцефалия“. Наричаме го още Multi-IN. Проектът се изпълнява в партньорство между сдружение Спина бифида и хидроцефалия-България и Център за ранна интервенция Трнава (Словакия).

И двете организации работят активно в подкрепа на деца с увреждания и деца в риск. Повече от 10 години, българският партньор подкрепя децата със спина бифида и хидроцефалия и техните семейства от цялата страна. Организацията се управлява от родители, които познават в детайли спецификата на нуждите на децата и бариерите, които срещат в обучението си.

Партньорът от Словакия има практически опит в приобщаващото образование и ранната интервенция на деца с различни увреждания и деца в риск. Центърът стартира своята дейност в началото на 2018 г. Той е съвместна инициатива на гражданската общност и местното управление в община Трнава, в подкрепа на децата с увреждания и децата в риск и техните семейства от региона.

 

Обединявайки опит и експертиза в проекта Multi-IN, двете организации си поставят за цел да подобрят приобщаването и безопасното включване в учебния процес на децата със спина бифида и хидроцефалия в общообразователната система, като подпомогнат развитието на подкрепяща, позитивна и многообразна среда, в която учениците със специални нужди да развият пълния си потенциал и да достигнат оптималното си ниво на развитие. Това пряко съответства на целта на Програмата Еразъм+ да насърчава равните възможности и достъпа, приобщаването, многообразието и справедливостта и да допринася за преодоляване на пречките пред достъпа свързани с увреждания и здравословни проблеми. Именно Програма Еразъм+ финансира проекта.

За да постигнат ефективно приобщаване, в рамките на Multi-In, партньорите ще изготвят комплект инструменти, с които да подкрепят основните заинтересовани страни в образователния процес. Предстои им да подготвят Общи насоки за мултидисциплинарна грижа, Специализирани ръководства и Обучителни видео курсове за работа с ученици със спина бифида и хидроцефалия, насочени към всяка отделна целева група на учители, директори, ресурсни учители, лични асистенти, училищни психолози, училищни медицински сестри, учениците със СБХ и техните родители. С тази подкрепа заинтересованите страни ще развият своите компетенции и ще станат част от мултидисциплинарен екип в подкрепа на приобщаването на учениците със спина бифида и хидроцефалия.

Страницата на Multi-IN: www.multi-in.eu

Страницата на Multi-IN във фейсбук: https://www.facebook.com/MultiINeu

 

 

Проектът „Мултидисциплинарна грижа за приобщаване на ученици със спина бифида и хидроцефалия“ (Мulti-IN) е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Цялата информация поместена на страницата на проекта Multi-IN отразява само възгледите на партньорите и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация. Номер на проекта: 2021-1-BG01-KA210-SCH-000031249

Категория: